Inom SES projektet arbetar delprojektet säkerhetspolitik (DPSÄK) sedan något år tillbaka med att kartlägga olika dimensioner i svensk säkerhetspolitik i ett europeiskt perspektiv. En huvudfråga är  i vad mån viktiga grundförutsättningar förändrats efter det att KV21-projektets slutrapport producerades för ett par år sedan. Och visst har det hänt stora geopolitiska förändringar under Trump-administrationen, i samband med Brexit, i Kina, Ryssland, EU, Turkiet, etc. Frågan är nu dessutom i vad mån olika  tematiska hot förändrar bilden på ett avgörande sätt – miljöfaktorer, oljepriset, den ekonomiska utvecklingen, populismen, etc – mycket med koppling till det centrala begreppet flödessäkerhet.

En tredje dimension handlar om multilateralismens kris inklusive den internationella rättsordningen. Och vad betyder Corona krisen? Om allt detta krävs både överblick och diskussion. Vi har valt att försöka bidra till detta genom ett antal podcasts (Soundcloud och Youtube) som komplement till de seminarier som redan genomförts, senast vintersymposiet i februari. Spellistor för tidigare producerade podcasts finns här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCn7J9NEZxa0CIDlgczJg6sEQztOQQh5 och här https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets.

På hemsidan kommer nya sådana att publiceras regelbundet som anknyter till olika huvudrubriker i den nu föreliggande dispositionen för en slutrapport från DPSÄK avsedd att färdigställas 2021. I sommar kommer därutöver en finaliserad version av delprojektets sydrapport att färdigställas. Ytterligare källmaterial m m finns på hemsidan www.lelundin.org med länkar till ett stort antal artiklar och forskningsrapporter. Det är av avgörande betydelse att Akademiens ledamöter har tillfälle att bidra till detta arbete på sätt som var och en finner lämpligt.

Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin