Försvarsberedningen har i sin senaste rapport ”Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid” framhållit den särskilda betydelsen av att det civila försvaret bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och att det finns förutsättningar för ett rationellt utnyttjande av samhällets samlade resurser. Akademiens höstsymposium ”Civila aktörers stöd till Försvarsmakten” avser att belysa några av de samhällsviktiga funktioner som måste fungera för att tillgodose kravet på Försvarsmaktens tillgänglighet och uthållighet.

Kungl Krigsvetenskapsakademien

 
inbjuder till Höstsymposium

Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 09.00-13.00
i Sverigesalen på Försvarshögskolan,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

”CIVILA AKTÖRERS STÖD TILL FÖRSVARSMAKTEN”

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium arrangeras av akademiens avdel-ning V och utgör underlag för avdelningens studie inom rubricerat ämnesområde.

Försvarsberedningen har i sin senaste rapport ”Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid” framhållit den särskilda betydelsen av att det civila försvaret bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och att det finns förutsätt-ningar för ett rationellt utnyttjande av samhällets samlade resurser.

Symposiet avser att belysa några av de samhällsviktiga funktioner som måste fungera för att tillgodose kravet på Försvarsmaktens tillgänglighet och uthållighet. Symposiet inleds med en redogörelse för ”icke-militära” hot och en presentation av den moderna militära hotbilden. Därefter belyses förutsättningarna idag att tillgodose Försvarsmak-tens behov av stöd vid större kris eller krig och de civila aktörernas förmåga och möj-lighet att ge stöd inom ett antal strategiskt viktiga områden som el, tele, sjukvård och transporter.

Anmälan ska göras här »

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman

PROGRAM

för Höstsymposium

Civila aktörers stöd till Försvarsmakten

Välkomstord av akademiens styresman, ledamoten Mikael Odenberg

Inledande ord om studien, avdelningens ordförande, ledamoten Marie Hafström

Icke-militära hot – F.d. generaldirektören för Kriminalvården, ledamoten Lars Nylén

Psykologiska hot – F.d. generaldirektören för Styrelsen för Psykologiskt försvar och Pliktverket, ledamoten Björn Körlof

Militära behov – Chefen för Göta ingenjörregemente och Eksjö garnison, ledamoten Patrik Ahlgren

PAUS (Kaffe mm)

Samhällets stöd

  • Elområdet – Generaldirektören för Svenska Kraftnät, ledamoten
  Mikael Odenberg
  • Teleområdet – F.d. generaldirektören för Post- och telestyrelsen, ledamoten
  Nils-Gunnar Billinger
  • Sjukvården – Chefen för Socialstyrelsens krisberedskapsenhet,
  Johanna Sandwall
  • Transporter – Chefen för Försvarsmaktens logistik, ledamoten Mats Ström

Frågor och diskussion

Styresmannens avslutningsord

 

Moderator är ledamoten Peter Lagerblad