Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2021

Allmänt

Akademien tilldelar författare av tävlingsskrift, som akademien finner vara därav förtjänt, belöningsmedalj i silver eller guld, 8 storleken, jämte penningpris om lägst 10 000 kronor. Belönad tävlingsskrift införs i akademiens Handlingar och Tidskrift.

Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens verksamhetsområden. Således totalförsvarets militära och civila delar inkluderande samhällets interna säkerhet, informationspåverkan, cybersäkerhet, rymden, teknik med applikation inom akademiens discipliner, militär liksom civil krishantering  jämte samverkande sådan, ledning och ledarskap, människan i kris och krig, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi.

Bestämmelser

Alla intresserade kan insända bidrag för bedömning.

Tävlingsskrift kan vara en reviderad version av en kandidat- eller master uppsats inom ramen för utbildning på Universitet och högskolor inklusive Försvarshögskolan och utbildningsformer som t ex Militärhögskolan . Om texten är framtagen på detta sätt bör författaren lämna uppgift om vid vilken kurs eller motsvarande som detta skett och hur texten har examinerats eller betygsatts.

Uppsatser författade av studerande vid utländska motsvarigheter välkomnas också. Tävlingsskrift ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.  Bidrag ska vara utformade i enlighet med de riktlinjer som ges i KKrVA:s skrivhandbok.

Tävlingsskrift får ej vara tidigare utgiven som separat skrift, i artikelform eller (alternativt) som kapitel i en essäsamling.

Bedömningar

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. Bidrag av exceptionellt hög kvalitet och originalitet kommer i fråga för belöning. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Tävlingsskrift som ej anses vara av sådan kvalitet att den bör belönas men ändå anses ha en kvalitet som gör den lämplig att publicera, kan antas för publicering i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift under Analys & perspektiv. En självständig bedömning av detta göres av tidskriftens redaktör och Redaktionsutskottet.

Integritet

Tävlingsskrift får vara utarbetad av en, alternativt högst två författare. Den upptas ej till bedömning om författaren (-arna) i densamma röjer sin identitet.

Observera att tävlingsskrift får omfatta högst 20 A4-sidor i Times New Roman med 12 punkters storlek och 1,5 i radavstånd. Bibliografi och notapparat inräknas inte i dessa sidor.

Uppgift om när tävlingsskrift för året ska vara inkommen till akademien anges i tidskriften samt på nyhetsplats på hemsidan. Skriften ska vara åtföljd av namnsedel med författarens (-arnas) namn, bostadsadress, e-postadress jämte telefonnummer i ett slutet kuvert, fritt från text.