Delar av panelen, från vänster Sven Christer Nilsson (delvis skymd) Ulf Henricsson, Peter Nordlund (delvis skymd) Ronald Forsberg och Eva Sonidsson. Foto: Bengt Sandström Intresset hos publiken gick inte att ta miste på. Foto: Bengt SandströmFörsvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015 på temat ”Hur försvara Sverige?”. Detta sker på många platser i Sverige under innevarande höst och under 2014.

Startskottet gick onsdagen 2 oktober i Sundsvall och den lämpligt valda platsen var Mittuniversitetets Fälldinsal. Sextiofem åhörare, varav ett ganska stort inslag av unga, hade hörsammat inbjudan.

Inledningsavis genomfördes en presentation av områdena säkerhetspolitik, Försvarsmaktens förmåga och den ekonomiska utvecklingen av tre ledamöter ur Kungl Krigsvetenskapsakademien. Över den strategiska utvecklingen i världen och Europa talade Sven-Christer Nilsson, tidigare bl a koncernchef för Ericson, där mycket kom att handla om utvecklingen i USA, Kina, Ryssland och Europa med ett tydligt avgivet budskap rörande vår oförmåga att förutse den framtida utvecklingen. En mycket bred och intresseväckande exposé gavs där många och svårbemästrade frågor lyftes upp liksom att de förtjänstfullt kopplades till vår egen säkerhet.

Det operativa dilemmat– vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför, reddes ut av  Överste 1.gr Ulf Henricsson. Enkelt och pedagogiskt förklarades att det inte råder balans mellan den säkerhetspolitiska doktrinen och Försvarsmaktens styrka. Insatsorganisation 2014 (vilken inte är intagen förrän 2019 eller 2023, om den överhuvudtaget kommer att realiseras) kan inte försvara hela landet och den skapar inte trovärdiga förutsättningar för att kunna motta hjälp.

Av det ovan refererade kan slutsatsen dras att Peter Nordlund, Överingenjör och ekonomisk expert vid FOI hade en lätt uppgift då det gällde att reda ut frågan om pengarna räcker. Han förklarade mycket initierat och begripligt orsakerna till Försvarsmaktens ekonomiska läge. Här framgick att kostnadsfördyringarna tenderat att underskattas liksom att tron på möjligheterna att spara pengar på stödverksamheten karakteriserats av en övertro.

Att ämnet intresserade och förväntan hos åhörarna var stor inför paneldebatten vittnar att det var samma antal som återvände efter kaffepausen som de som infunnit sig vid uppstarten.

I paneldebatten deltog förutom de tre presentatörerna ur Kungl Krigsvetenskapsakademien, Lars Persson som är kommunalråd i Sundsvalls kommun, riksdagsledamöterna Eva Lohman (M) och Eva Sonidsson (S) samt Kommendörkapten Ronald Forsberg som är chef för Västernorrlandsgruppen. Moderatorn, Kjell Carnbro, tidigare Chefredaktör för Sundsvall Tidning, var väl förberedd med frågor och följdfrågor vilket gjorde att substansen i debatten blev bra. Frågan om Sverige ska gå med i Nato eller ej var ett givet diskussionsämne liksom grad och art av farlighet kopplat till utvecklingen i Ryssland. Publiken gavs möjlighet att ställa frågor och det var inga som helst problem för moderatorn att nyttja hela den planerade tiden för att ta emot och utse svarare på frågor som omspände allt ifrån det hemvärnsspecifika till cyberhot och samhällsförsvarets civila förmågor.

Sammantaget en mycket bra start på Försvarsforum som genererar fortsatta förhoppningar om en lyckosam fortsättning för projektet.

Tommy Jeppsson