Det är en viktig händelse som inträffat när statsministern till en presskonferens också inkallat Myndigheten för Psykologiskt Försvar (MPFR) för att redovisa myndighetens uppfattning om den påverkanskampanj som pågår mot vårt land.

Allvaret i utvecklingen kan tydligt delas upp i två pågående kampanjer mot Sverige. Det finns en islamiskt präglad kampanj som riktas mot svenska institutioner och myndigheter och som har starka övertoner om att vårt land mer eller mindre förföljer människor med muslimsk trosinriktning. Det har särskild koppling till frågor om när barn enligt lagen om vård av unga (LVU) omhändertas när det t ex finns risk för att barn mot sin vilja förs till annat land eller tvingas ingå äktenskap mot sin vilja. Konflikten mellan de åsikter som ibland företräds av vissa grupper med muslimsk rättsuppfattning i dessa frågor och svensk rättsordning är påtaglig och har pågått länge men har nu eskalerat.

Det kan inte uteslutas att den senaste tidens eskalering i dessa frågor hänger samman med den svenska och finska NATO-ansökan och den starkt upptrappade retorik som vi sett prov på från Turkiet den senaste tiden och som kopplas till frågor om koranbränningar och PKK-demonstrationer. Den turkiska retoriken präglas av ett s k narrativ om att Sverige är islamofobiskt, skyddar islamfientliga krafter o s v.

Den andra kampanjen har ryskt ursprung och präglas mer tydligt av den ryska ambitionen att utmåla västvärlden och NATO som ett grundläggande hot mot den ryska nationen, och att beskriva Ukraina som en språngbräda för NATO och EU att undergräva den ryska nationens existens. Kriget i Ukraina beskrivs därför i Ryssland som ett nödvändigt krig för att skydda Ryssland mot ett dödligt hot men också som ett ”befrielsekrig” i meningen att befria det genuint ryska Ukraina från en olaglig regering från nazister och korrumperade västkollaboratörer. Sveriges och Finlands NATO-ansökningar utmålas därför i den ryska propagandan som att NATO flyttar fram sina positioner i Nordeuropa och bekräftar bara den ryska uppfattningen om att NATO tillsammans med EU har som syfte att ”ringa in Ryssland”, svälta ut landet, påtvinga landet en främmande ideologi och religion och få det att falla samman.

Det egendomliga är att dessa båda, vid sidan om varandra liggande, kampanjer stundom har en tendens att glida in i varandra i narrativen. Det sker när vårt lands demokratiska och liberala samhällsbärande ideologi i de bägge kampanjerna utmålas som fientlig mot de ideologier som råder i den muslimska världen liksom mot den ideologi som råder i Ryssland under Putin.

Hur ska vi hantera dessa kampanjer?

Det är nödvändigt att på flera sätt gå till aktiv motverkan men då är det samtidigt viktigt att göra det så att inte kampanjerna skruvas upp i tonläge och ökar hetsande stämningar.

Tre sätt att börja bedriva motverkan bör initieras av regeringen och MPF.

Den första är att engagera en bred grupp av forskare som mer initierat analyserar former och innehåll i de bägge kampanjerna. Sådana mer vetenskapligt utformade analyser måste självfallet bygga på en god empirisk grund, d v s ha god tillförlitlighet i underlag som gör det möjligt att dra giltiga slutsatser. Publicering av sådana forskningsinsatser gör det möjligt att bygga en hållbar diskussion i samhället mellan forskare, myndigheter, medier och medborgarna. Det är viktigt att medierna på olika sätt genomför mer fördjupande program i radio och TV och att informerande artiklar publiceras i tidningarna.

Den andra formen för motverkan är att, som regeringen tydligen påbörjat, initiera en fördjupad dialog med olika muslimska organisationer i syfte att beriktiga olika missuppfattningar, informera om gällande rätt i vårt land och om den konflikt som finns mellan olika muslimskt präglade uppfattningar om hem, familj, äktenskap etcetera och de som gäller i vårt land.

Den tredje formen är att EU och NATO samlar sig till en strategi för att aktivt bemöta den ryska propagandan genom tydliga uttalanden från dessa organisationers ledande företrädare från olika regeringar, andra politiska företrädare, medier m fl om vad som är EU:s och NATOS grundläggande värderingar och ambitioner etc. Detta måste ske varje gång Putin, Lavrov m fl gör uttalanden som tydligt visar på ett narrativ som är desinformativt. Syftet måste vara dels att visa för våra egna medborgare vad som är skevt i de ryska uppfattningarna och dels söka nå den ryska befolkningen med en mer sannfärdig och relevant beskrivning av sakernas tillstånd.

Det är nu dags att gå till motangrepp vad gäller desinformation och propaganda!

Författaren är f d generaldirektör. Han är ledamot av KKrVA och  ordförande i avdelning V.