Kallelse till extra avdelningsmöte

Med anledning av remiss KV21 slutrapport, beslöt avdelningen vid avdelningsmötet 17 maj, att verksamhetsplanen behövde justeras. Remissen avseende KV21 har skickats ut via mejl.

Avseende remissarbetet KV21 är ordföranden (Jan) och sekreteraren (Claes) sammanhållande. Avdelningen ska lämna sitt remissvar senast den 18 september 2017.

Avdelningen kallas därför till extra avdelningsmöte kommande onsdag 7 juni kl 1700-1900 vid FHS, Drottning Kristinas väg. Notera att FHS ingång stängs för inpassage 1700, varför samling 1655 i receptionen förordas.

Kommande verksamhet riktad mot utarbetande av remissvar KV21 slutrapport:

2017-06-07: Extra avdelningsmöte

Påbörja arbetet med remissvar (17:00-19:00 plats FHS)

  • Därefter: Utkast till remissvar utarbetas – Jan & Claes
  • Därefter: Utkast till remissvar skickas till avd III ledamöter

2017-08-30: Extra avdelningsmöte

Utkastet diskuteras (17:00-19:00 plats FHS)

  • Därefter: Remissvar utarbetas – Jan & Claes

2017-09-13: Avdelningsmöte

Remissvar fastställs (15:00-16:30 plats FHS)

2017-09-18: Remissvar till projektledningen

Avdelningsledn

2017-09-20: Avdelningsmöte – Teknik i lufthavet (4 av 5)

(17:00-19:00 plats FHS)

 
Vi (de närvarande i avd III den 17/5 liksom avdelningsledningen) är medvetna om det intensiva mötesprogrammet i efter semestern (september), men hoppas att tiden 1700-1900 för mötena kan möjliggöra deltagande från flera av oss aktiva.

Med förhoppning om stort engagemang och deltagande, väl mött den 7/6.

 
Claes Bergström
Sekr avd III