Ni som inte sett inspelningen från ett mycket bra höstsymposium – se det HÄR »

Symposiet öppnas av akademiens Andre styresman Björn von Sydow som i välkomstorden refererar till vår oroliga värld där utvecklingen i auktoritärt styrda stater som Ryssland och Kina givetvis påverkar oss i Sverige.

Ledamoten Per Lodin ger i sin egenskap av projektledare  åhörarna det övergripande läget avseende akademiens forsknings- och studieprojekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES)”. Där framgår tydligt projektets bredd liksom den omfattande skriftproduktion som är under framtagning.

Ämnena i seminariet, relaterat till SES-projektet är tre där den säkerhetspolitiska översikten  gavs av ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Håll ett öga via akademiens hemsida på den snart utgivna boken Balansakt 2,0 som avhandlar Svensk säkerhet i ett europeiskt perspektiv. Klart läsvärd! Ledamöterna Sahlin och Lundin har ett fokus i sin presentation på det nordiska kapitlet vilket ger åtskilligt att reflektera över för er som har ett intresse för nordiska säkerhetsfrågor och inte minst vår egen säkerhetssituation.

Ett naturligt nästa steg är föreläsningen av ledamoten Johan René som ger mycket initierade aspekter på våra operativa förhållanden där det tydligt framgår att dagens konflikter kan karakteriseras som icke-linjära och där det ömsesidiga beroendet mellan civilt och militärt försvar är mycket stort. Johan René ger också underbyggda argument avseende Försvarsmaktens bristande krigföringsförmåga, en bild som signalerar behovet av fortsatt förmågeutveckling, kvalitativt som kvantitativt.

Vårt cyberförsvar/ cyberkrigföringsförmåga presenteras av ledamoten Johan Wiktorin, ledamoten  Marika Eriksson, ledamoten Patrik Oksanen samt Patrik Fältström. Här behandlas bl a de legala aspekterna, det operativa perspektivet liksom psykologiskt försvar i cyberdomänen.  Ett tydligt budskap, kommunicerat av Johan Wiktorin är vi är i elektronisk och kognitiv strid med främmande makt. En intresseväckande rapport från detta delprojekt är under framtagande och likaledes något att hålla koll på via akademiens hemsida.

Lyssna också på Andre Styresmannens, Björn von Sydow, slutord. Här finns hoppfulla tankar som genererar reflektion rörande motståndskraften i ett demokratiskt styrelseskick som vårt.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och redaktör för dess Handlingar och Tidskrift.