Kungliga Krigsvetenskapsakademien har med sina nästan 400 ledamöter en unik möjlighet att bidra till en öppen och kvalificerad diskussion om vart den svenska säkerhets- och försvarspolitiken bör vara på väg. Vi har tidigare, med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, kunnat genomföra ett omfattande projekt KV21 (Krigsvetenskap i 21:a århundradet) som tillfört omfattande underlag till försvarsberedningens och försvarspropositionens slutsatser om vilka resurser som bör tillföras det svenska militära och civila försvaret.

Vi har sedan något år tillbaka, med fortsatt ekonomiskt stöd från samma stiftelse och omfattande ideellt ledamotsarbete, haft möjlighet att bedriva ett omfattande forskningsprojekt SES (Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). En del som har varit och är särskilt angelägen för akademien denna gång är att belysa perspektiv på säkerhetspolitiken som inte står på helt central plats i den svenska försvarspolitiska diskussionen. En diskussion som vanligtvis ser säkerhetsutmaningarna i ett öst-väst perspektiv.

I projektet SES har vi valt att fokusera på Europapolitiken, inklusive våra samarbetsformer med våra partners i Europa. I rubricerad rapport är det Syddimensionen av vår säkerhetspolitik, från ett europeiskt perspektiv, som står i fokus. Som läsaren kommer att observera är det en verklig ögonöppnare för behovet av ett brett säkerhetsbegrepp.

De utmaningar som Sverige och Europa möter i Syddimensionen har ju för närvarande inte enbart, och inte ens främst, militära svar. Samtidigt är det just i söder som globala aktörer som USA primärt har deltagit i militära konflikter efter det andra världskriget. Och det är också där som svensk trupp varit insatt i viktiga fredsbevarande/fredsframtvingande operationer. Det är också där stormakterna möter varandra i kampen om att säkra inflytande och strategiska resurser.

Rapportens huvudförfattare Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin är ordförande respektive vice ordförande i Akademiens säkerhetspolitiska avdelning. Sahlin har under många år varit stationerad i söder, bland annat som ambassadör i Turkiet. Lundin har under många år deltagit i överläggningarna inom EU om hithörande frågor, bl a som svensk EU-ambassadör i Wien.

En alltigenom högkvalitativ och mycket intressant och ögonöppnande rapport.


Sverker Göranson
General och Styresman
Kungliga Krigsvetenskapsakademien