Svenska armén måste kunna hantera ett brett krisspektrum. Den ska kunna verka både i nationellt och nordiskt försvar, från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred och i en gråzon till framgångsrik väpnad kamp mot en kvalificerad motståndare, men också kunna delta i internationell krishantering för att värna svenska intressen.

En tillräcklig kvalificerad svensk armé bidrar inte bara till Sveriges och Nordens utan till hela Europas säkerhet. Men det krävs fortsatta satsningar inom flera områden, till exempel taktiska och operativa doktriner, organisation, träningsmetoder, materielutveckling, ledningsprinciper, personal-och kompetensförsörjning och logistik. Samtidigt måste också kravet på relevant interoperabilitet för att kunna samverka med andra försvarsgrenar och andra nationers stridskrafter beaktas.

I Europeisk säkerhet – svenskt markoperativt perspektiv beskrivs hur dessa områden skulle kunna utvecklas.

Boken utgör delprojektgruppen markstridskrafter (Dp Mark) rapport inom ramen för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES).

Delprojektgruppen har bemannats av;

Major och filosofie doktor David Bergman är verksam vid Högkvarteret och som forskare vid Försvarshögskolan. Han arbetar främst inom militärpsykologiska discipliner såsom psykologiska operationer, traumatologi, interkulturell kommunikation och ledarskap. Han är också författare till tre uppmärksammade spänningsromaner.

Brigadgeneral (PA) Anders Carell (delprojektledare), tidigare bland annat chef för Artilleriregementet, avdelningschef i Högkvarteret och chef för Armémateriel vid FMV.

Överste (PA) Anders Emanuelson, tidigare bland annat chef för Hallandsbrigaden och Södra skånska regementet samt chef Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Överste (PA) Jan FT Mörtberg, tidigare bland annat chef för Norrbottens regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och militär sakkunnig vid Försvarsdepartementet.

Överste och filosofie doktor Anders Palmgren är programchef för det högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Han forskar primärt inom området militärt tänkande, ledning och strategi men också inom områden relaterade till utbildning och pedagogik.

Överstelöjtnant och filosofie magister Henrik Sjövall, chef för insatsledningens ledningssystemavdelning i Högkvarteret. Samtliga är ledamöter av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Läs Jan FT Mörtbergs följebrev till boken »

Skriften i pdf-format kan laddas ner här på Akademiens hemsida. Tryckta exemplar kan beställas från akademiens bookstore »