Den brittiske generalen och tidigare Deputy Supreme Allied Commander Europé, Sir Richard Shirreff, höll den 23 mars en mycket intresseväckande föreläsning om det pågående kriget i Ukraina inför ett åttiotal åhörare. Detta var ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan och Kungl Krigsvetenskapsakademien och genomfördes i skolans auditorium, Sverigesalen.

Sir Richard inledde med att påpeka att kriget mot Ukraina startade i mars 2014 och att den ryske presidentens avsikter framkom tydligt i samband med ett tal han höll i Kreml samma månad, där han framförde synen att den lämpligaste lösningen för Östeuropa var ett nytt Jalta, med vilket förstås ett inkorporerande av dessa länder under rysk överhöghet. Syftet är således ukrainsk underkastelse, annektering av de östra delarna av landet och svartahavskusten, samt  installerandet av en marionettregim i en så kallad rump state [1] kontrollerad av Moskva. Därefter kan Kreml rikta sökarljuset mot andra tidigare Sovjetrepubliker som Moldavien, Georgien samt Estland, Lettland och Litauen, innefattande ambitionen att neutralisera Nato och frikoppla USA från sitt europeiska säkerhetsengagemang.

Generalens uppfattning av situationen i samband med att föreläsningen hölls var att Ryssland inte har lyckats i enlighet med sina intentioner. Blitzkriget lyckades inte varför vi ser en övergång till ett utnötningskrig.  Felvärderingen sammanhänger med:

  • En undervärdering av motståndsvilja och kapacitet hos den ukrainska försvarsmakten.
  • En övervärdering av förmågan och effektiviteten hos de ryska stridskrafterna.
  • En undervärdering av reaktionerna hos det internationella samfundet.

De ryska förbanden har inte klarat av att inta ett antal viktiga strategiska städer där huvuddelen nu är engagerade/ bundna. För framgång behöver ytterligare förband tillföras, resurser som generalen ställde sig tveksam till fanns tillgängliga. Frågan infinner sig då om vi närmar oss den ryska kulminationspunkten samtidigt som landet förlorar informationskriget vilket riskerar att få negativa konsekvenser i den egna opinionen. Risken finns då att Putin skapar problem på annat håll, vilket kan vara en attack mot något Nato-territorium, ett angrepp med kemiska eller biologiska stridsmedel eller en nukleär eskalation i syfte att deskallera konflikten.

Samtidigt varnade Sir Richard för att ta den hittills uppvisade ryska oförmågan för given och till intäkt för framtidsbedömningar. De kaotiska historiska erfarenheterna från operation Barbarossa 1941 förändrades snabbt till dess motsats dock med skiftande moral i förbanden. Dagsnoteringen avseende det sistnämnda är en uppenbart dålig moral i de ryska förbanden. Det finns dock frågetecken rörande ukrainsk förmåga att uppnå signifikant taktisk utnötning av de ryska förbanden, Dock, för att nå avgörande effekt behöver de ukrainska styrkorna utföra motoffensiver på den operativa nivån.

Vilka troliga resultat är skönjbara?

I bästa fall förlorar Ryssland följt av ett eld upphör och ett tillbakadragande från ukrainskt territorium med resultat att Putin-regimen kollapsar. Ukraina återfår ockuperade områden från Ryssland och en massiv hjälpinsats från det internationella samfundet följer i syfte att återuppbygga skadad infrastruktur liksom landets ekonomi.

I värsta fall besegras och underkastas Ukraina Moskvas styre, innefattande en annektering av de östra delarna av landet och kuststräckan mot Svarta havet, en marionettregering installeras i Kiev och landet blir en så kallad rump state. Här innefattas ett våldsamt gerillakrig. Därefter kan Putin vända uppmärksamheten mot  Nato-territorium med krig med den västliga försvarsalliansen som följd.

I det troligaste fallet sker ett utnötningskrig fram till smärtgränsen för såväl angriparen som försvararen där ett eldupphöravtal ingås. Ryssland behåller så stora delar av de östra delarna av landet som möjligt liksom av sydkusten. Zelenskyys regering bibehåller makten i det som återstår av Ukraina. Innebörden av en sådan lösning kan vara en motståndsrörelse på ockuperat område samt en avskräckningsstyrka ur Nato mellan Östersjön och Svarta havet

Slutligen, vad kan Nato och väst göra enligt Sir Richard Shirreff? För det första. Fortsatt stöd till Ukraina såväl med militär materiel som humanitärt. För det andra. Ingen flygförbudszon rekommenderades därest Nato inte är berett att gå i krig med Ryssland vilket kan bli nukleärt. För det tredje. Förstärk alliansens östra flank med styrkor som har avskräckningsförmåga. För det fjärde. Informera och utbilda människorna i våra samhällen för det reella hotet om krig liksom att få dessa medvetna om att det enda sättet att behålla freden är att förbereda sig för kriget. För det femte. Förbered för en utdragen konflikt och återuppbygg de militära kapaciteter som negligerats i decennier på vår kontinent. För det sjätte. Var ärliga rörande de tillkortakommanden Nato har då det gäller att föra krig och se till att ändra på det . För det sjätte. Förvänta inte rationalitet från en autokrati vilket innebär att det enda språk en sådan regim förstår är maktspråk.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och redaktör för dess Handlingar och Tidskrift.
Foto: Göran Pettersson

Not

[1] En stat som genom krig eller utbrytning förlorat stora delar av sitt territorium men som överlever.