Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa

Författare: Odd Werin & Lars Wedin

Utgiven 2020 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-13-6 (978-91-88581-14-3 pdf)

Ebok (pdf)
Format 150*220 mm
168 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 200618-2 Kategorier: , ,

Beskrivning

Delrapport från projektet SES

Ett radikalt omtag behöver göras inom hela totalförsvaret, militärt och civilt.

Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. Detta faktum skulle medföra svåra avvägningsproblem för regeringen och Överbefälhavaren i kris eller krig. I Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa granskas de strategiska och operativa fördelar som en rimligt förstärkt marin skulle tillföra Sveriges försvar och Europas maritima säkerhet fram emot 2030. Denna marin är ungefär dubbelt så stor som dagens, har mer personal och utnyttjar högteknologi för att bli ekonomisk och slagkraftig: obemannade, autonoma fartyg, artificiell intelligens, cyberförmåga m m.

Boken utgör den marina delprojektgruppens (Dp Sjö) rapport inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa (SES). Ett antal marina experter har bidragit med text inom sina specialområden.

Ytterligare information

Vikt 815 g
Mer om boken

Boken avslutas med ett förslag till en MARIN STRATEGI 2030. Denna är grundad på fyra strategiska uppgifter:

• Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande farvatten och bidra till denna i mer avlägsna farvatten;
• Undvika krig genom att dels skapa en för oss positiv strategisk situation samt dels verka krigsavhållande;
• I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och samtidigt verka för tid till mobilisering;
• Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med eller utan hjälp utifrån kan avslå ett väpnat angrepp.

Förordet har författats av Sveriges marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum.

Konteramiral Odd Werin har varit projektledare och redaktör för Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa tillsammans med kommendör Lars Wedin.

Odd Werin är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet. Han är idag chef för Verksamhetsområde Marinmateriel på Försvarets Materielverk.

Lars Wedin är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet samt associerad ledamot av Académie de marine (Paris). Han är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet. Hans senaste bok From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia (The Royal Swedish Academy of War Sciences, Stockholm 2019) har lovordats av svensk och internationell fackpress.