Sternudd – Cyberförsvar och Cybersäkerhet

av Patrik Sternudd

Utgiven 2023 av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigsvetenskapsakademien

Digitalt dokument
Format 210*297 mm
137 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 230425-2 Kategorier: ,

Beskrivning

Den här skriften samlar tre texter om cyberförsvar och cybersäkerhet som i perioden 2021-2023 har skrivits för – och publicerats i – Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift samt dess blogg Försvar och Säkerhet.

Kärnan i skriften utgörs av strukturer för fortsatt utveckling av Sveriges cyberförsvar och cybersäkerhet ur ett totalförsvarsperspektiv. Som utgångspunkt används gällande författningar, aktuellt försvarsbeslut samt den internationella utvecklingen där operationer i cyberdomänen blivit en allt mer integrerad del i den militära verksamheten.

För cybersäkerhetsområdet innehåller skriften en detaljerad redogörelse för vilka krav lagar, förordningar och föreskrifter ställer på offentliga såväl som privata aktörer. Detta kompletteras med författarens bild av rotorsakerna till varför situationen, trots gällande reglering, ser ut som den gör tillsammans med ett antal förslag på vad som på kort och lång sikt krävs för att nå ett definierat önskad läge.

Till följd av områdets komplexitet har viss kraft lagts på att beskriva innebörden av centrala begrepp och skillnaderna mellan dessa. Detta leder till en föreslagen svensk definition för cybersäkerhet som ligger till grund för resonemangen och förslagen i skriften.