Lars och Astrid Albergers stiftelse

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att belöna svenskar som gjort utomordentliga insatser för att bevara Sveriges yttre självständighet och/eller befästandet av Rikets inre säkerhet.

Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som insatser inom de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska områdena. Exempelvis kan det gälla

  • uppfinningar som är av väsentlig betydelse för landets försvar och som kan ställas till försvarets förfogande,
  • publicering av förtjänstfulla skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka är av betydelse för landets försvar,
  • organisatoriska förslag och anordningar som införts i försvaret och är av avsevärd betydelse samt
  • avslöjande av gärningar som är riktade mot landets säkerhet.

 
För detta ändamål inbjuder akademien årligen myndigheter och organisationer inom försvarssektorn att föreslå förtjänta personer en belöning.

Förslag på personer för belöning ska lämnas före den 1 mars (OBS NYTT DATUM) till akademiens ständige sekreterare »

Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av vad personen ifråga har åstadkommit och vilken betydelse personens prestation har haft för landets säkerhet.

Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet.

Beslut om vilka personer som ska belönas tas av stiftelsens styrelse under september månad.

De personer som belönats inbjuds sedan till akademiens högtidsdag för att motta sina belöningar under högtidliga former.

Mer information om belöningar kan fås efter kontakt med akademiens ständige sekreterare.

 
Om Lars och Astrid Albergers stiftelse »
Stadgar och föreskrifter »
Bidrag »