av Göran Frisk

Terrorismen är ett allvarligt hot mot befolkningen i många länder i hela världen. Enligt min uppfattning bör terrorismen besegras på samma sätt som nazismen tvingades bort. Kommunismen vittrade sönder av många skäl men inte genom militär seger. Man kan säga att Väst vann det Kalla kriget utan att ett enda skott växlades men med stor militär styrka som bas.

Krigsvetenskapsakademien kan göra stor nytta i denna kamp. Vi bör bilda en bedömandegrupp med medlemmar från alla avdelningar. Det säkerställer såväl bred som djup kompetens. Gruppen bör kontinuerligt lämna förslag och råd till våra politiker och myndigheter utan att vara bunden av låsningar och överenskommelser. Förslagen och råden ska riktas i första hand till svenska beslutsfattare men i andra hand till beslutsfattare i EU och NATO.

Ett antal områden måste studeras, analyseras och slutsatserna vägas samman till rimliga förslag.

I allt bedömandearbete med eller utan tidspress måste motståndarnas styrkor beskrivas på enklast möjliga sätt. Detta innebär att  basering, gruppering, styrka, kvalitet, kvantitet etcetera måste letas fram och kartläggas. De fem S:en är lämpliga som mall STUND, STÄLLE, STYRKA, SLAG, SYSSELSÄTTNING. I detta sammanhang är det viktigt att ta fram begränsningar av olika slag rörande vapensystem, stridsmoral, utbildning, ekonomi etc.

För närvarande finns ett antal terrororganisationer, IS/ISIL/ DAESH , AlQuaida, Boko Haram, Talibaner m fl. De finns i många länder, de flesta länder i Europa och sannolikt i USA och Canada, Mellan-Östern inklusive Turkiet och Afrikas Horn, Afganistan , Väst-Afrika,  Nord-Afrika, Central-Afrika och Öst-Afrika.

Parallellt med underrättelsearbetet måste våra möjligheter kartläggas. Det arbetet bör dock inkludera andra länders möjligheter. Det är då onödigt att ta med länder som deklarerat att de inte kan eller vill delta i kampen mot terrorismen annat än i sina egna länder.

Denna del av bedömandearbetet är synnerligen viktigt eftersom när det är färdigt är gruppen klar för att granska ett antal handlingsalternativ. Därefter är det dags att lämna förslag till Beslut i stort.

Det jag skrivit i det föregående är närmast självklarheter. Därför vill jag komma med några egna tankar som grundar sig på vad som beskrivits i olika sociala media samt tidningar, radio och tv.

Enligt min uppfattning bör terrorismen besegras inte bara militärt utan också socialt, religiöst, ekonomiskt, psykologiskt etc.

Med en social seger menar jag att  levnadsvillkoren måste förbättras i de områden där terrorgrupper härskar. Det innebär utbildning, hälso- och sjukvård, fungerande rätts system. Där måste hänsyn tas till befolkningens uppfattning om rätt och fel, lag och ordning. När dessa uppfattningar kolliderar med västerländska uppfattningar måste de värsta avarterna av lokala sedvänjor bekämpas. Våld, våldtäkter, misshandel  etc av kvinnor och barn får inte accepteras. I själva verket bör mänskliga rättigheter vara rättesnöret.

Den religiösa segern är svår att vinna av många skäl. Ett av skälen är att det ateistiska och sekulariserade Sverige endast i ringa grad begriper hur djupt en religiös tro styr många människors tankar, etik, vardagsliv i de områden där seger ska vinnas. I denna del av  bedömande arbetet bör Akademien vända sig till de teologiska fakulteterna och religiösa skolor där kunskaper kan inhämtas. Religiös fundamentalism är svår att motarbeta och förutsätter såväl respekt som tålamod.  Religionshistoriker och religionspsykologer är viktiga kunskapskällor. Inom det religiösa området tycker jag att man ska arbeta för att motverka rekrytering av terrorister.  Det förutsätter noggrann underrättelsetjänst inom de områden där rekrytering är vanligast. Det bör också vara helt klart att när en terrorist återvänder till Sverige skall han eller hon gripas och lagföras.

Ekonomisk seger betyder att terrororganisationen förlorar sina möjligheter att skaffa vapen och ammunition. Men den betyder också att tillgången till mat, vatten, transportmöjligheter etc begränsas eller eller helt upphör. Den innebär också att stödjande stater eller organisationer ska förhindras i sin stödjande verksamhet.

Psykologisk seger är avgörande eftersom den innebär att terroristerna förlorar sin övertygelse att de strider för en rättfärdig sak. För att vinna denna seger bör Akademien knyta till  sig antropologer, etnologer Psykologer och personer som har kunskap om droger. Informationen som kommer från terrorgrupper visar att drogbruket är omfattande när terroristerna ska genomföra sina avrättningar, våldtäkter m.m. För att förstå hur hängivna människor tänker är årets Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj böcker nödvändig Läsning. Särskilt viktig är IDEN SECOND HAND , slutet för den röda människan , utopins röster. Hon beskriver Mycket tydligt hur troende kommunister tänkte och kände när Sovjetsystemet kollapsade.

I den ständigt pågående diskussionen om vilka stridskrafter Som behövs för att vinna en militär seger finns naturligt nog olika uppfattningar. Om man ser till EU och den övriga Västvärldens samlade förmåga så är den militära överlägsenheten överväldigande. Terrorgrupperna saknar såväl sjö- som flygstridskrafter. Befolkningen i de områden som terrorgrupperna behärskar är livrädda för terroristerna av det enkla skälet att de fruktar för sina liv.

Denna överlägsenhet pekar på att en militär insats ska göras med största möjliga styrka så fort som detta är möjligt. För min del anser jag att huvudmotståndaren är IS/ISIL/DAESH i de områden de härskar. Detta innebär att de bör besegras i Syrien, Irak och Libyen. Så fort militär seger är vunnen bör områdena ställas under FN-mandat intill val kan hållas och nya regeringar kan installeras.

 
Författaren är kommendör och ledamot av KKrVA.