Härmed kallas avdelningens ledamöter till möte onsdagen den 20 mars kl. 15:00–16:15. Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum meddelas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Mats Bergquist/Staffan Carlsson. Kort kommentar till Brexit – 10 minuter
  2. Henrik Salander om arbetet med KKrVA-remiss om Lars-Erik Lundins utredning – 5 minuter
  3. Michael Sahlin om SES/Dp Säkerhetspolitiks första rapport (som redovisades för Försvarsberedningen i fredags) – 5 minuter
  4. Michael Sahlin m fl om arbetsplan för DP Säkerhetspolitik – 10 min
  5. Valberedningens ordförande Kjell Engelbrekts förslag betr inval av nya ledamöter, diskussion och beslut. Frågan om kallade ledamöter – 40 minuter
  6. Övriga bemanningsfrågor – 5 minuter

 
De två via epost utskickade dokumenten är viktiga att ta del av som förberedelse för punkt 3. resp. 4.

  • Bilaga 1 innehåller utkast till den första delrapporten i SES-projektet
  • Bilaga 2 är en arbetsplan för avdelningens fortsatta SES-arbete

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.
 
Välkomna!

John Rydqvist, sekreterare avdelning VI