Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning
  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Ledamoten Björn von Sydow informerar om sin utredning ”Forskning och utveckling på försvarsområdet”.
  4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 17.00 (observera tidpunkten).
Dp. 3: Kommittédirektiv 2015:103.

 

Marie Hafström     Thomas Hörberg
Ordförande Sekreterare

 

Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna