Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 19 september 2018, kl 15.30, på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Akademiprojekt efter KV21 (aktuellt läge) och höstsymposiet
  4. Seminariet Mental överrumpling. Ledamoten Björn Körlof avrapporterar.
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

    Thomas Hörberg
    Sekreterare