Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. 

Förslag till dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Val av funktionärer inom avdelningen
  4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30 (val m.m.).

 
Marie Hafström
Ordförande

Thomas Hörberg
Sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna