Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Kanonen.

Förslag till dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Prioritering av kandidater för inval
  4. Diskussion inför avdelningens yttrande över remiss om förslag till nya stadgar med tilläggsbestämmelser
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Kommentarer:
Dagordningspunkt 4: Avdelningens remissvar förbereds för närvarande av en arbetsgrupp under ledning av Bo Richard Lundgren. Bakgrundsdokumentation kan, senast den 11 mars, erhålls efter hänvändelse till honom (mailadress: boebirgitta@tele2.se).

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström
Ordförande/

Thomas Hörberg
Sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Mer av samma skribent