Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 15 maj 2019, kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Val av avdelningsrepresentant i planeringsutskottet, av avdelningsrepresentant i granskningsutskottet samt av suppleant i valberedningen (beslutspunkt)
  4. Akademiprojektet SES (aktuellt läge)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

    Thomas Hörberg
    Sekreterare
Sändlista

– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna