Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

 
Sändlista
– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna