Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 13 september 2017 kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Diskussion om Akademiens projektarbete efter KV21 i den del som berör avdelning V
  4. Krigsvetenskap i 21:a århundradet (KV21) – diskussion om remissyttrande över projektets första utkast till slutrapport
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Marie Hafström
Ordförande

Thomas Hörberg
Sekreterare

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

Underlag till dagordningspunkt 4 kommer att utsändas senare. Utkastet till KV 21-projektets slutrapport kan erhållas efter hänvändelse till avdelningens sekreterare (th.horberg@gmail.com).

 
Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna