Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (inklusive verksamheten 2017)
  3. Vissa frågor om val m.m.
  4. Regeringens särskilde utredare, ledamoten Ingemar Wahlberg orienterar om den pågående översynen av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (dir. 2015:71)
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna