Kallelse

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens resp. avd. V:s verksamhet, bl.a. val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet. Valberedningens arbete och förslag till avd. V ledning och funktionärer.
  3. Projektet ”Framtidens slagfält – Krigsvetenskap i 21:a århundradet” – information om syftet, upplägg och avd. V:s roll i projektet. Diskussion.
  4. Avd. V:s årliga redovisning – Höstsymposiet 23 oktober 2014. Information om syfte, inriktning och upplägg. Diskussion. Vilka ledamöter kan och vill engageras?
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien med början kl 16.30 – se särskild kallelse – vid vilket möte avd V presenterar sin studie ”Var behövs frivilligheten?”

Föranmälan till avdelningsmötet krävs ej.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna