KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 20 maj 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.
  2. Avdelningsangelägenheter (frågor rörande årlig redovisning, Tankar för dagen, m.m.).
  3. Avsägelse av uppdrag som ledamot av valberedningen.
  4. Kompletteringsval av ledamot av valberedningen och, i eventuell succession, val av suppleant.
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion.
  6. Övriga frågor.
  7. Sammanträdet avslutas.

Meddelanden:

  1. Bo Richard Lundgren har bett att få bli entledigad från sitt uppdrag i valberedningen varför kompletteringsval kommer att genomföras (dp 3). Presidiet kommer att föreslå nuvarande suppleanten Ann Enander som ordinarie ledamot och, i eventuell succession, Therese Mattsson som suppleant.
  2. Efter avdelningsmötet sammanträder akademien.

 

Marie Hafström
Ordförande avd V
Thomas Hörberg
Avdelningssekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer