Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 5 december 2018 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
 2. Föregående avdelningsprotokoll (Sekr)
 3. Allmän information inkl verksamheten 2019 (Ordf)
 4. Fortsatt diskussion kring Akademins treårsprojekt Säkerhet
  i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES)
  (Ordf)

 5. Övriga frågor (Ordf)
 6. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer