Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Föregående avdelningsmötes protokoll (Sekr)
 3. Prioritering av invalsförslag till avdelningen (Valber)
 4. Fortsatt diskussion kring Akademins treårsprojekt
  Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). (Ordf)
 5. Orientering om akademimötet den 15 maj (Avd IV ansvar) (Ordf)
 6. Övriga frågor (Ordf)
 7. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Akademien sammanträder därefter 16.30.
 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer