Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

1. Sammanträdet öppnas Ordf
2. Allmän information Ordf
3. Rangordning av förslag till inval av nya ledamöter i Avd IV Ordf
4. Avdelningens svar på stadgeremiss Ordf
5. Diskussion kring utsänt förslag ”KV21 Totalförsvarskoncept” Ordf
6. Övriga frågor Ordf
7. Sammanträdet avslutas Ordf

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Magnus Ruding
Sekreterare

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer