Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder tisdagen den 28 februari kl 17.00–19.00 på TreVapen, Banergatan 62, Hus B – 1 trappa ner, Skokloster.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas
Martin Anderberg
2. Förberedelser inför Världen i dag 15 mars
Per Nilsson
3. Avdelningens remissvar stadgeändringar
Martin Anderberg
4. Uppstart projekt 2017: ”Teknik i lufthavet”
Martin Anderberg
Föredrag: ”Teknikprojektet i KV21 – lägesrapport med särskilt fokus på nyligen genomförd studieresa i USA”
Mats Olofsson
5. Diskussion avseende genomförande av 2017 års projekt

a) hur ska avd III fokusera arbetet, utgående från ett seminarie i oktober och tre föreläsningsmöjligheter dessförinnan
b) konstituering av kärngrupp som ska ansvara för arbetet
c) vilka föreläsningar (tekniska fördjupningar/vinklingar) ska avhållas i april och maj
d) hur ska akademiesammankomsten i oktober läggas upp (huvudansvariga avd III), med seminarie avseende Teknik i lufthavet och bg Matthiassons inträdesanförande

Martin Anderberg

6. Övriga frågor
Martin Anderberg
7. Sammanträdet avslutas

 
Anmälan om deltagande ska ske till claes.bergstrom@hotmail.com senast söndag 26/2 och innehålla namn och personnummer. För deltagare ur andra avdelningar vänligen ange avdelningstillhörighet. Medtag legitimation, sammanträdet avhålls i lokaler vilka är skyddsområde.
 
Claes Bergström
Sekreterare avd III