Härmed kallas ledamöter avd III till avdelningsmöte före akademisammankomsten den 19 sept 2018 kl 1530-1620 för en diskussion kring avdelningens kompetensförsörjning med deltagande av avdelningens valberedning. Mötet genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Avd III kompetensförsörjning
  3. Kommande års inval
  4. Övriga frågor
  5. Mötets avslutande

 
Anmälan om deltagande till claes.bergstrom@fhs.se senast tisdagen den 18 sept.

Separata kallelser utsänds senare för höstens kommande (och längre) avdelningsmöten onsdagen den 26 sept (tema nytt luftvärnssystem Patriot) och onsdagen den 17 oktober (tema Försvarsberedningen). Båda mötena genomförs på FHS kl 1730-1930.

 
Välkomna,

Claes Bergström
sekr avd III