Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas (Ordförande)
 2. Val av funktionärer inom avdelningen (Valberedningen)
 3. Verksamhetsplanering hösten 2016 och verksamhetsåret 2017 (Ordförande)
  1. Genomförande av seminarie Tröskeleffekt – 12 oktober 2016
  2. Genomförande av ”Världen i dag” – februari 2017
  3. Flytt av avdelningsmöte 19 oktober till 7 december
  4. 2017 års tema – Luftstridskrafter och 21 århundradets teknik
 4. Övriga frågor (Ordförande)
 5. Sammanträdet avslutas (Ordförande)

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30 (val m.m.) enligt separat kallelse.

 
Claes Bergström
Sekreterare KKrVA avdelning III

 
Sändlista
ledamöterna av avdelning III som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna