Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.00 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Teknik i Lufthavet – Autonoma luftfarkoster – föredrag av Tekn.Dr. Gunnar Holmberg, SAAB
 3. (senast 1550) Val av funktionärer inom avdelningen (vice ordförande, ledamot granskningsutskottet, suppleant valberedningen)
 4. Revisionen av Akademiens stadga m m
 5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30 (val m m).

Detta är det tredje (av fem) tillfällen under 2017 när avd III fokuserar på ”Teknik i lufthavet”. Årets fokusering avslutas med akademisammankomst den 4 oktober, då avdelning III ansvarar för programmet. Det fjärde föredraget kommer att genomföras onsdag 20 sept, 17.00-19.00 vid FHS.

Detta tillfälle är temat Autonomi. Utvecklingen inom autonomi och digitalisering sveper som en stormvind över samhället- vad betyder det för försvarssystemens utveckling? Beskrivningar och några reflektioner med utgångspunkt i lufthavet.

 • Autonomi från delsystem till system av system
 • Ett par exempel
 • En översikt av Autonomi i framtida försvarssystem
 • Beroendet av civil utveckling
 • Forskningsprogrammet WASP

Föredragshållare är Gunnar Holmberg, CivIng, Lic och Doktor vid LiU. Anställd vid Saab affärsutveckling, ansvarig obemannat under ca 10 år, successivt mer fokus på autonomi i allmänhet. I hans arbetsuppgifter ingår bl.a. ett stort fokus på integration i luftrummet, ansvarig Saab-LiU strategiska samarbete, uppbyggande av internationella samarbeten (ETAP, Neuron, MIDCAS). Gunnar började vid Saab 1986 med beräkningsmetodik via ansvar för integrerad produktutveckling till teknikanskaffning som ledde vidare till affärsutveckling. Gunnar är adjungerad Professor LiU, ledamot i IVA (avd II) och ICAS Executive Committee.

 

Varmt välkomna,

Claes Bergström
Sekreterare