Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning III sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

1.   Sammanträdet öppnas
2. Genomgång av scenarierna för KV 21 Karlis Neretnieks     15:00–15:30
3. Arbetsläge seminarium tröskeleffekt   Magnus Liljegren 15:30–15:45
4. Arbetsläge Världen i dag Ordföranden 15:45–16:00
5. Prioritering av kandidater till andre styresman     Ordföranden 16:00–16:20
6. Övriga frågor
7. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

 
Claes Bergström
Sekreterare avd III

 
Sändlista
– som kallelse ledamöterna av Avdelning I
– för inbjudan övriga ledamöter
– för kännedom revisorerna