Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 13 september 2017 kl 15.30-16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Med anledning av remiss KV21 slutrapport, beslöt avdelningen vid avdelningsmötet 17 maj, att verksamheten under året behövde justeras. Den 30 augusti behandlades utkast till svar på remissen av närvarande avdelningsledamöter. Avseende remissarbetet KV21 är ordföranden (Jan) och sekreteraren (Claes) sammanhållande.

Läsexemplar av utarbetat svar på remissen från avd III kommer att distribueras som email före till avdelningsmötet till avdelningens ledamöter.

Agenda

  1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av remissvar KV21 från avd III
  3. Verksamheten 2018 – efter KV21
  4. Inval 2018 – diskussion avseende behov och kriterier
  5. Akademiesammankomsten den 4 okt
  6. Övriga frågor
  7. Mötet avslutas

Tidigare planerat avdelningsmöte den 20 september 2017, med ett teknikföredrag från SAAB, är pga arbetet med remissen KV21 inställt. Nästa teknikföredrag sker i samband med avdelningsmötet i december.

Med förhoppning om stort engagemang och deltagande,

 
Claes Bergström
Sekreterare