Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 15 mars 2017 kl 15.30 – 16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter, bl a presidiemöte måndag 27 februari, remiss nya stadgar (osa 03-31, intresse stödja efterfrågas?) och fortsatt arbete inom avdelningen
  3. Inval, rangordning av förslag till ny ledamot i Avd I (en plats disponeras)
  4. Kort orientering om inriktning för utarbetande av KV21 totalförsvarskoncept, programpunkt vid avdelningsmöte onsdag 17 maj (underlag utsänt via epost)
  5. Läget i Försvarsmakten, bl a budgetunderlag 2018, ledamoten, brigadgeneral Michael Claesson
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

Avdelningsledningen önskar en god fortsättning på det nya året – varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av Avdelning I