Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 13 september 2017 kl 14.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information
  3. Diskussion avseende remiss KV21, bl a med grund i e-brevet 18 augusti
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till en förhoppningsvis mycket fruktbar diskussion!

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer