F.d. utrikesredaktören på Dagens Nyheter, ledamoten Olof Santesson har tilldelats Kungl. Krigsvetenskapsakademiens främsta utmärkelse, Akademiens belöningsmedalj i guld, 15.storleken.

Vidare har vardera överstelöjtnanten Claes Bergström, majoren Carl Bergqvist, överstelöjtnanten Joakim Lewin och Product manager Lennart Steen tilldelats Akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 25 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse.  

Olof Santesson belönas för ett mångårigt engagemang i Akademien som författare, recensent och ordförande i redaktionsutskottet, vilket i mycket hög grad bidragit till att höja kvaliteten på det Akademien utger av trycket, såväl innehållsmässigt som språkligt, ett arbete som präglats av oegennytta.
Hans omfattande författarskap har präglats av skarpsinne.

Claes Bergström har genom stort personligt engagemang, både inom och utom tjänsten, drivit systemutvecklingen av tvåbefälssystemet inom Försvarsmakten från start till implementering. Han har angripit uppgiften ur ett vetenskapligt perspektiv och med en energi och research långt utöver vad man kan förvänta sig. På eget initiativ och utanför tilldelad arbetstid har han gjort en dokumentgenomgång av tidigare gjorda utredningar i denna fråga. Dessa undersökningar ledde fram till en avhandling som publicerades i Kungl. Krigsvetenskapsakademins handlingar och Tidskrift nr 3 2011 och som utgör en viktig grund i utvecklingsarbetet av det nya OR-systemet. Systemet är nu under implementering och Bergströms engagerade arbete har varit helt avgörande för projektets goda resultat.

Carl Bergqvist har genom sitt engagerade, kvalificerade och omfattande arbete med bloggen Wiseman’s Wisdoms på ett nästan unikt sätt bidragit till att föra upp försvarsdebatten på agendan till en nivå och spridning som inte tidigare förekommit i modern tid.
Genom sina texter har han fortlöpande lyft fram viktiga frågor som på ett positivt sätt bidragit till att debatten kunnat föras med fakta som grund. En viktig aspekt är att Bergqvist visat ett mycket gott omdöme i valet av frågor.

Joakim Lewin har utanför sin ordinarie verksamhet som yrkesofficer, stabsmedlem och chef drivit och vidareutvecklat EXCALIBUR i en komplicerad internationell projektmiljö som medfört ett antal mervärden för Försvarsmakten.
Hans verksamhet med vidareutvecklade materielobjekt måste betecknas som nyskapande, särskilt i en internationell kontext och med ett stort personligt engagemang.

Lennart Steens framtagande av Undenhet 23 innebär en väsentlig höjning av luftförsvarets förmåga att prioritera mål, larma och välja åtgärder.
Att Undenhet 23 getts denna förmåga beror till stor del på det arbete och engagemang som Steen visat, långt utöver vad tjänsten vid SAAB och tjänsten som reservofficer kunnat kräva. De tekniska lösningar som Steen inspirerat till visar på en djup förståelse av problemställningar och ett närmast konstnärligt sätt att utnyttja modern teknik i problemlösningen.

Pristagarna kommer att motta sina belöningar vid Akademiens högtidssammankomst den 12 november i Börshuset på Stortorget.

Mer av samma skribent