Vilhelm SjölinFörre forskningsledaren vid FOA och rektorn för Statens brandskola, Vilhelm Sjölin har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för sin livsgärning, inom civilförsvaret i allmänhet och brand- och räddningstjänsten i synnerhet, områden inom vilka han gjort banbrytande insatser för att Sverige kunnat utveckla civilförsvaret på vetenskaplig grund. Hans insatser vid tillkomsten av Styrelsen för svensk brandforskning har i hög grad bidragit till att höja samhällets brandsäkerhet. Hans arbete har i många fall representerat ett nytänkande.


 
Gunnar MöllerÖrlogskaptenen Gunnar Möller har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för utvecklingen av en Marinbiologisk kalender. I avsaknad av ett liknande verktyg har han, på eget initiativ och vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter samt till stor del på sin fritid, samlat och sammanställt tillgänglig marinbiologisk information. Kalendern möjliggör, på ett enkelt sätt, erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser i planering av verksamhet kopplad till prov, försök, övningar och insatser i havsmiljö.

Användning av den Marinbiologiska kalendern kommer utgöra en förutsättning för att Försvarsmakten fortsättningsvis ska kunna planera och genomföra verksamhet i marin miljö.


 
Lars NicanderUtredningschefen och ledamoten Lars Nicander har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för att under en lång följd av år och med ett starkt personligt engagemang fungerat som motor i uppbyggnaden av statsförvaltningens kunskap inom området informations- och cybersäkerhet. Framsynt och med ett helhetsperspektiv har han arbetat inom ett område under snabb utveckling, och på ett sätt långt utöver vad tjänsten kräver.


 
Carolina Vendil-Pallin Gudrun Persson

Forskningsledarna och ledamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken för att ha initierat, planerat, genomfört och följt upp akademiens internationella konferens Military Thinking 2014. Genom sitt personliga engagemang och genom att engagera ett stort antal internationella experter av hög klass, på stor bredd inom militärteorin, har de bidragit till att stärka akademien ur ett vetenskapligt perspektiv . För yngre ledamöter utgör de ett eftersträvansvärt exempel.