Som ny ordförande i avdelning II är det en glädje att bjuda in till det första sammanträdet för avdelning II för hösten. Det är ett intressant år vi har framför oss. Stora saker händer inom och med Försvaret. Försvarsfrågan kommer att debatteras, flera avgörande beslut är att vänta. Samtidigt lever vi i en orolig tid, med många globala och regionala problem som gör att militär förmåga på olika sätt både kommer att ifrågasättas och kan komma att sättas på prov. Den maritima dimensionen är inget undantag, snarare tvärtom. Den stora frågan är som alltid: Vilken typ av försvar behöver Sverige i dagens och framtidens värld och hur ska det se ut? Europaperspektivet är väsentligt, och därmed även det globala. Sammantaget finns många stora och tunga frågor där akademien kan bidra med kunskap och sakliga argument för att hitta en väl balanserad lösning för framtidens svenska försvar i en föränderlig värld.

Projektet Svensk säkerhet efter 2014 närmar sig sitt slut. Den 10 oktober genomförs en genomgripande summering av delprojektet teknik. Vid höstsymposiet, den 25 oktober, är sista möjligheten för den samlade akademien att ge sin syn på hela projektets resultat.

Vid Akademiens vintersymposium, som genomförs den torsdagen den 14 februari 09.00-13.00, har avdelning I-III fått uppgiften att redovisa ett antal alternativa utvecklingsvägar för svenskt försvar. Arbetet ska grundas på resultatet av projektet ”svensk säkerhet efter 2014”. Boken ”Kan vi förvara oss” av Björn Andersson med flera utgör grund för alternativgenerering, men det står respektive avdelning fritt att med sedvanlig kunskap och skärpa skapa sina egna alternativa och väl motiverade utvecklingsvägar. Upplägget ger symposiet ge en bra spännvidd över de vägval som beslutsfattare står för. Avdelning III är sammanhållande för symposiet där alltså avdelning II ska redovisa ett eller flera alternativ.

Avdelningen kommer även att under hösten genomföra en del verksamhet tillsammans med KÖMS. Det första tillfället blir den 2:a oktober, då ett seminarium genomförs i KÖMS regi kring den marina situationen just nu. Även detta blir ett bra avstamp inför alternativgenereringen mot vintersymposiet.

Vårt avdelningsmöte den 25:e september kommer att behandla de frågor jag nämnt ovan. Det är viktigt att vi lägger fast vad vi ska koncentrera oss på och hur ska vi arbeta för att på bästa sätt bidra till en bra försvarsdebatt. I detta sammanhang är en samsyn med KÖMS väsentlig – vi ska inte dubbelarbeta utan bidra mot samma mål men på olika sätt i samma eller olika frågor. Vi har en bra dialog mellan respektive ordföranden kring detta. Dagordning och kallelse återfinns på omstående sida.

Bästa hälsningar
Stefan Gustafsson