Kallelse / inbjudan

Akademien sammanträder onsdagen den 7 december 2016 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.

Anmälan krävs och sker här »

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.

 2. Inträdesanförande av ledamoten Peter Thunholm, ”Hur fattar erfarna chefer beslut i verkliga situationer?”

  Sedan tidigt 1900-tal har forskare inom psykologi och andra områden intresserat sig för hur människor löser problem och fattar beslut. Amerikanen John Dewey föreskrev 1910 en 6-stegsmodell för problemlösning. I början av 1940-talet utvecklades teorier om hur formella val mellan olika beslut ska göras så att utfallet av dem blir optimalt. Man har i detta sammanhang ofta talat om maximerad nytta som mål för beslutsfattandet. Därefter kom en period med början på 1970-talet där ofta lekmän (i regel manliga universitetsstuderande) studerades då de fattade fiktiva beslut i laboratoriemiljöer.

  Efter Dewey har många liknande modeller för problemlösning och beslutsfattande föreslagits, oftast på teoretiska grunder. Människor i allmänhet tenderar dock att avvika från sådana idealmodeller och 1984 konstaterade Paul Nutt att: ”the sequence of problem definition, alternative generation, refinement, and selection, called for by nearly every theorist, seems rooted in rational arguments, not behavior”. I mitten av 1980-talet växte också en ny gren av den psykologiska beslutsforskningen fram. Denna gren kallas Naturalistic Decision Making och ville främst studera erfarna beslutsfattare i deras naturliga beslutsmiljöer, som ofta kännetecknas av tidsbrist, osäkerhet, otydliga målsättningar och allvarliga konsekvenser om fel beslut fattas.

  Inträdesanförandet fokuserar på en del av resultaten från naturalistisk beslutsforskning och ger en bild av hur erfarna yrkesutövare, t ex militära chefer, fattar beslut i verkliga situationer.

  Kommentarer av ledamoten Anders Emanuelson.

 3. ”Arméns väg mot målet för Försvarsbeslut 2015”, några reflektioner av arméchefen och ledamoten, generalmajor Karl Engelbrektson.

 4. Grundläggande försvarsförmåga för markstridsfunktionen – Armén bidrar till tröskelförmåga och ger försvarspolitisk handlingsfrihet”, årlig redovisning av avdelning I, ledamoten Jan Mörtberg.

PAUS (Ca 17.50 – 18.10)

 1. Försvarsministern, statsrådet Peter Hultqvist talar om det ”Det försvars- och säkerhets­politiska läget”.

SLUTEN DEL

 1. Protokoll från föregående sammankomst.

 2. Akademiärenden.

 3. Sammankomsten avslutas.