Akademien sammanträder onsdagen den 4 oktober 2017 mellan kl. 16.30 och ca 18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Ingela Mathiasson, ”Materielförsörjning – reflektioner över nuvarande och framtida utmaningar”.

  Under de senaste drygt tjugo åren har omfattande förändringar skett av det militära försvaret. Först gick utvecklingen från nationellt försvar med omfattande resurser till insatsberett försvar med tonvikt på internationella insatser med avgränsade resurser. Nu går utvecklingen mot nationellt försvar med god kvalitet på alla förband. Mest känt i detta sammanhang är nog är reduceringar av förband och soldater mm.   Mindre känt, men med stora konsekvenser är påverkan av förändringarna på materielförsörjningen. Flera försvarsmaterielsystem är komplexa och det är sannolikt så att vi ännu inte sett samtliga konsekvenser av förändringarna. Detta anförande syftar till att belysa en del av de utmaningar som försvarsmaterielförsörjningen har och står inför samt en del faktorer som bedöms väsentliga att beakta för framtiden. Perspektivet är övergripande men av naturliga skäl präglat av erfarenheter från flygarenan.

  Brigadgeneral Mathiasson är chef för system- och produktionsledning flygförband vid Försvarets materielverk.

PAUS (ca 17.20 – 17.40, Öl och smörgås serveras).

 1. Anförande av ledamoten Mats Olofsson rörande ”Flygteknisk utveckling”.

  Den tekniska utvecklingen har alltid påverkat luftstridskrafterna på ett påtagligt sätt, och luftarenan har ofta varit drivande för innovativa tillämpningar av ny teknik. Nu har det alltmer digitaliserade samhället, med smarta telefoner, självkörande fordon och uppkopplade hem accelererat teknikutvecklingen ytterligare. I anförandet ger Mats Olofsson exempel på var framkanten för forskning och utveckling ligger idag, med särskilt fokus på ”lufthavet”, med nedslag i trender inom obemannat, artificiell intelligens, rymd, precisionsbekämpning, sensorer och andra aktuella teknikområden.

  Överste Olofsson är ledamot i avdelning III, tidigare forskningschef i Försvarsmakten och har lett delprojektet ”Teknisk utveckling” inom projektet KV21.

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Information om platser för inval 2018.
 3. Information om verksamheten 2018.
 4. Beslut om ledamotsavgift (oförändrad 500 kr och ekonomisk ram för 2018).
 5. Sammankomsten avslutas.

Anmälan krävs och sker här »

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Akademiens ledamöter
Revisorer