Kallelse / Inbjudan

Akademien sammanträder onsdagen den 4 december 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till sammankomstens öppna del.

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Läget i svensk försvarspolitik”. Den regionala nivåns betydelse vid kriser och höjd beredskap – behovet av helhetssyn i styrning. Inträdesanförande av ledamoten och länsrådet Ulrica Gradin.

Ordet kris kan betyda olika saker för olika människor men för arbetet med samhällets krisberedskap beskrivs det som en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, som kan hota grundläggande värden (som vår demokrati) och viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen).  Arbetet med samhällets säkerhet kräver en omfattande regional samverkan och Sveriges länsstyrelser är en viktig samhällsaktör på regional nivå. En mängd uppdrag och en komplicerad finansiering gör dock att länsstyrelserna har utmaningar i att tillgodose alla förväntningar som finns. Med några exempel i perspektivet före, under och efter en kris beskrivs den förmåga som finns på regional nivå, en förmåga som kan utvecklas genom en samlad styrning av länsstyrelserna utifrån ett helhetsperspektiv med en tydligare och mer förutsägbar finansiering.

  1. ”Kavalleriets betydelse för Sveriges försvar”. En reflektion över USA:s framtida militära roll i Europa. Inträdesanförande av ledamoten och försvarsrådet Johan Raeder.

USA är den yttersta garanten för de Natoallierades säkerhet, och den amerikanska militära närvaron i Europa utgör en central del av den transatlantiska länken. Natos ömsesidiga försvarsgarantier, baserade på en trovärdig militär förmåga, verkar stabiliserande och bidrar därmed till säkerheten även för de europeiska länder som inte själva är medlemmar av alliansen. Det amerikanska engagemanget och den amerikanska närvaron i Europa och i vårt närområde är därför, liksom ett starkt Nato, ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Förvissningen om att amerikanska förstärkningar kommer till Nato-ländernas, och förhoppningen om att de i förlängningen kommer till Sveriges, hjälp har sedan Andra världskriget utgjort en grund för vår försvarsplanering. Frågor om huruvida vi kan vara säkra på att ”Kavalleriet kommer”, för att låna en filmtitel från Hollywood, när det behövs och på det sätt vi förväntar oss är följaktligen av central betydelse. Raeder kommer i sitt anförande reflektera över hur olika faktorer påverkar detta.

PAUS ca 18.00–18.15 (öl/vatten och smörgås serveras).

  1. ”Säkerhet i Europa: utmaningar söderifrån och svarsberedskap”. En etapp i delprojektet Säkerhetspolitik (DP Säk) i SES. Samtal mellan ledamöterna och ambassadörerna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin.

Säkerhet och säkerhetspolitik i Europa kan beskrivas som en matris, eller ett kors, som indikerar de båda grunddimensionerna öst-väst respektive nord-syd, med varierande tillskriven betydelse beroende främst på geografisk belägenhet. Ett annat sätt att grafiskt beskriva är att teckna ett antal delvis överlappande cirklar som täcker olika geografiska eller funktionella entiteter. I våras redovisade DP Säk för försvarsberedningen en första delrapport, med fokus på Mellersta Östern/Syrien. Nu planerade delrapport vidgar det perspektivet och talar om Europas säkerhetspolitiska ”Southern dimension”, dvs hot och utmaningar som dels emanerar från Europas ”near abroad” runt Medelhavet och där bakom, dels påvisar för framtiden viktiga samband och länkar – inte minst för Sverige och övriga nordiska länder – mellan detta perspektiv och övriga utmaningsriktningar, i öst-västperspektivet (Putin, Trump och bl a Macron). I samtalet berörs, som exempel, främst krisen i Syrien och hittillsvarande europeiska responsförsök.

Sluten del

  1. Föregående mötesprotokoll.
  2. Övriga frågor.
  3. Sammankomsten avslutas.

Anmälan krävs och sker på https://kkrva.se/191204-ak

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Akademiens ledamöter
Revisorer