Akademien sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar, utom avd III som har eget program, sammanträder mellan kl. 15.30 och 16.30. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats.

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Challenges of European Security” inträdesanförande av den kallade ledamoten, Sir Lawrence Freedman från Storbritannien. Föredraget genomförs på engelska.

PAUS ca 17.40 – Önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls här »

  1. Inom ramen för temat ”Världen i dag” har avdelning III före denna akademisammankomst genomfört ett seminarium. Under seminariet har de kallade ledamöterna, generallöjtnant (ret.) Heikki Nikunen från Finland och generalmajor (ret.) Tom H Knutsen från Norge, utifrån deras respektive perspektiv, reflekterat över deras försvarsmakters bedömda reaktioner kopplat till KV21-scenarierna.  Ledamöterna har ombetts att särskilt beakta scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.

    Under akademisammankomsten kommer de kallade ledamöterna att göra en sammanfattning av sina inlägg samt ge plats för frågor och diskussion.

SLUTEN DEL

  1. Protokollet från föregående sammankomst
  2. Övriga frågor

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Ledamöter
FHS
Särskilt inbjudna
Revisorer