Akademien sammanträdde onsdagen den 13 oktober 2021 mellan kl. 16.30 och ca 19.20 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående var inbjudna till öppna delen.

Se inspelningen

ÖPPEN DEL:

16.30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, general Sverker Göranson.
16.35 ”Vad krävs av framtidens krishanterare”
Inträdesanförande av ledamoten Annika Brändström.Anförandet kommer att ta sitt avstamp i de utgångspunkter som brukar sägas prägla det nutida svenska krishanteringssystemet och vilka generella och strategiska utmaningar som krishanterare ställs inför. Vilka utmaningar skapar detta för kompetensförsörjning, utbildnings- och övningsbehov samt kunskapsförsörjning.Frågeställningar i fokus är till exempel vad som i praktiken kan krävas för att ha en ”all-hazards” approach som utgångspunkt i krishanteringsarbetet, och vad som kan behövas för att ge förutsättningar för en sådan helhetssyn på nationell nivå? Vad är relevant utbildning och övning för tjänstemän i stöd- och stabsfunktioner? Hur åstadkoms stöd i strategiska bedömningar och hur kan kunskap och vetenskap bidra genom träning och genom planerings- och analysstöd?Annika Brändström har arbetat med krishanteringsfrågor i Regeringskansliet under många år och är idag chefstjänsteman för krishantering. Dessförinnan har hon arbetat vid Försvarshögskolan med utbildning och träning samt doktorerat vid Departement of Public Administration, Utrecht Universite.
17.15 ”Solidaritet som avskräckning mot cyber- och påverkansoperationer”
Inträdesanförande av ledamoten Patrik Oksanen.Att kunna möta cyber- och påverkansoperationer blir allt viktigare för demokratier i en tid när konflikterna ökar och där icke militära medel blir allt viktigare.Sverige skulle kunna utgå från solidaritetsdeklarationens idé för att bygga en avskräckning, tillsammans med andra likasinnade stater, som kan bidra till att en antagonist väljer att avstå från angrepp.Patrik Oksanen är journalist, författare och debattör. Han är idag verksam som senior Fellow vid tankesmedjan Frivärld och är knuten till CTSS på Försvarshögskolan.
ca 17.55 – 18.10 PAUS
18.10 ”Slutrapport av delprojektet Säkerhetspolitik”
Ett samtal mellan rapportens huvudförfattare, ambassadörerna och ledamöterna Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin, i vilket de redovisar rapportens huvudsakliga slutsatser genom en stresstest mot aktuella utvecklingsförlopp. Rapporten är en del av akademiens stora forsknings- och studieprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv.

SLUTEN DEL:

19.10 Protokollet från föregående sammankomst.
19.10 – Beslut om oförändrad ledamotsavgift för 2022.
– Beslut om verksamhet och ekonomisk ram för 2022.
– Information om Akademiens belöningar och bidrag 2021.
– Information om platser för inval 2022.
19.20 Sammankomsten avslutas.

Inspelningar av tidigare genomförda onlinesammankomster återfinns här »