KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 11 mars 2015 mellan kl 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder kl 15.30 till 16.30. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Tankar för dagen av hemlig gäst.
 3. Avdelning IV årliga redovisning. Föredragande är ledamoten Bo Janzon.
   
  Redovisningen utgår från avdelningens studie om ”Fredsteknik” och handlar om civila (tekniska) åtgärder som kan bidra till att undanröja hinder för återgång till (eller upprättande av) ett normalt samhälle.

  Studien är inriktad mot krigs- och konfliktdrabbade nationer, i ett läge där storskaliga stridigheter har upphört och samhället borde kunna inriktas mot en normalisering. För detta finns oftast många hinder. Avdelningen har därvid försökt finna vilka sådana hinder som skulle kunna undanröjas eller förminskas med användning av existerande teknik. Uppenbara hinder är riklig förekomst av (illegala) vapen, ammunition och sprängämnen.

  Studien har främst inriktats mot sådan teknik som finns i Sverige, ofta som spin-off från försvarsindustrin och försvarsprojekt. Bl.a. möjligheten att lämna svenskt bistånd till drabbade nationer i form av tekniska åtgärder för att underlätta övergång till ett fredligt samhälle.

PAUS ca 17.50 – Önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls här »

SLUTEN DEL

 1. Föregående sammankomsts protokoll.
 2. Föredrag av ledamoten Katarina Engberg ”Varför multilateral intervention? 10 års erfarenheter sett ur ett EU-perspektiv”.
   
  Det internationella samfundet har sedan det kalla krigets slut utfört en lång rad interventioner, från Afghanistan till Mali. Trots denna omfattande verksamhet är det svårt att finna några övergripande utvärderingar. Vilka är drivkrafterna, vad kännetecknar dessa interventioner och vad blir resultatet? Katarina Engberg har gjort en jämförande studie mellan EU:s militära operationer, från Balkan till Tchad och den Centralafrikanska republiken med hjälp av en metod som hon utvecklat med försvarsplanering som bas. I sitt anförande diskuterar hon resultaten av sin analys och den metod hon använt.

  Katarina Engberg var Minister för försvarsfrågor vid den svenska EU Representationen och Nato Delegationen mellan 2004–2007. Hon är författare till ”The EU and Military Operations. A comparative analysis”, utgiven 2013 av Routledge, fil dr i freds- och konfliktforskning, och departementsråd vid Försvarsdepartementet.

 3. Övriga frågor
 4. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
FHS
Särskilt inbjudna
Revisorer