KALLELSE

 
Akademien sammanträder onsdagen den 20 maj 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. 

Avdelningarna sammanträder kl 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsändes digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolans mäss till ett pris av 100 kronor (erläggs kontant på plats).

Anmälan till sammankomsten krävs och sker på hemsidans anmälningsblankett. Ledamöter som önskar deltaga i vårbuffén kryssar för detta i anmälan.

 

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
   
 2. Tankar för dagen av hemlig gäst.
   
 3. Inträdesanförande av kallade ledamoten Jyri Raitasalo
  “The Crisis over Ukraine as a Conceptual Watershed in Western Defence Policy”

  With the end of the Cold War, traditional military threats facing the West directly have been replaced by the purportedly ”new” threats of the globalizing international system. Based on this, Western states have engaged their militaries on a series of operations out-of-area. The limited utility of the Western expeditionary military operations during the last 20 years and the ”surprise” that Western statesmen have witnessed in Ukraine provide ample material for Western strategic analysts and statesmen to rethink security, security-policy and defence policy.

  Anförandet kommenteras av ledamoten Stefan Ring.

  Programpunkten genomförs på engelska.

 4. Årlig redovisning av avdelning IV
  “Tröskeleffekt och luftstridskrafterna – hur bör en svensk lösning se ut?”

  För sin årliga redovisning har avdelningen valt ämnet tröskeleffekt, ett på senare år frekvent använt begrepp. Redovisningen tar sitt avstamp i ett försök till definition av tröskeleffekt samt en internationell betraktelse. Därefter diskuteras vad tröskeleffekt som analysverktyg kan innebära för Försvarsmaktens totala förmågeutveckling, varefter redovisningen landar mer specifikt i luftstridskrafterna och hur dessa effektivt kan bidra till Sveriges samlade tröskeleffekt.

  Föredragande är ledamöterna Magnus Liljegren och Stefan Jönsson.

 
PAUS (ca 18.20–18.35)

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas).
   
 2. Inval av nya ledamöter.
   
 3. Fyllnadsval till Granskningsutskottet.
   
 4. Förvaltningsberättelser för Akademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse samt revisorernas berättelser (årsredovisningar och revisionsberättelser bifogas).
   
 5. Beslut om att godkänna förvaltningsberättelser för Akademien resp. Lars och Astrid Albergers stiftelse, reviderade bokslut och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2014.
   
 6. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet.
   
 7. Övriga frågor.
   
 8. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer