KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 9 september 2015 mellan kl 16.30 och ca 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.  

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av kallade ledamoten Teija Tiilikainen ”EU som försvarsunion: betydelsen av unionen säkerhetsgarantier i en förändrad omgivning”.
   
  EUs grundfördrag har sedan Lissabonfördragets ikraftträdande förpliktat medlemsstaterna att försvara varandra i fall av väpnat angrepp. Länge utgick man ifrån att bestämmelsen närmast var en symbolisk fastställelse av det djupa ömsesidiga beroendet som gör sig gällande mellan medlemsstaterna. Vad är förpliktelsens betydelse i en ökad militär spänning i Europa, där både Nato och USA har ökat sin roll och synlighet? Hur ser Sverige och Finland på säkerhetsgarantiernas relevans idag?

 3. Årlig redovisning av avdelning V – ”Icke-militära hot och samhällets sårbarhet”.
   
  Inom projektet KV21 pågår analyser och studier som riktas mot några utvalda hot och scenarier (delprojekt 2) och som rör det svenska samhällets möjligheter och förmåga att möta dessa (delprojekt 4). Det handlar om sårbarheter och ”akilleshälar”. Avdelning V kommer att som årlig redovisning presentera lägesrapporter från de delprojekt som be-handlar dessa ämnen.
   
  Föredragande är ledamöterna Lars Nylén och Peter Lagerblad.

PAUS (Ca 18.00 – 18.15)

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas epostkallelsen).
 2. Strategiskt/operativt spel av KV21 – ”Klarar svenskt försvar gröna gubbar 2016?”.
   
  Genom detta spel vill projektet KV21 belysa vad Sverige förmår – militärt och civilt – om landet skulle utsättas för en militär aggression inom ett år. Syftet är att ge akademiens ledamöter möjlighet att diskutera och ge uttryck för sin syn på svensk försvarsförmåga. Spelet med efterföljande diskussion kommer därmed att bidra till att forma basplattan för projektets kommande arbete. Projektets mål är att under 2018, genom studier/forskning, lämna en oberoende syn på hur svenskt försvar bör utvecklas i ett 20-årigt perspektiv.
   
  Föredragande är projektledaren Frank Rosenius med stöd av ledningsgruppen för KV21.
   
  Spelet genomförs under två akademisammankomster – denna och kommande sammankomst den 7 oktober. Det andra syftar till en diskussion om vart vi bör gå.

 3. Övriga frågor.
 4. Sammankomsten avslutas.

Anmälan krävs och sker här »

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer