KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 9 december 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående är inbjudna till öppna delen. 

ÖPPEN DEL

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Föredrag av professor emeritus Hain Rebas. Han talar under rubriken ”Från Peter till Putin” (föredraget är på svenska).
     
    Hain Rebas är en estnisk-svensk historiker, officer och politiker. Han kom till Sverige som flykting under andra världskriget och växte upp i Göteborg. 1973 blev han reservofficer i svenska försvaret, för att 1996 utnämnas till major i det estniska. Filosofie doktor blev han 1976 och han har därefter undervisat vid universitet i flera länder. Ett par år i början av 1990-talet var han president Meris rådgivare, för att 1992-93 vara Estlands försvarsminister.

PAUS (Vatten och smörgås ca 17.30–17.50)

  1. Tankar för dagen av hemlig gäst.
  2. Avdelning I redovisar sin studie om arméns personalförsörjning, under rubriken ”Idéer kring framtida personalförsörjningssystem”. Studien utgör avdelningens årliga redovisning. Föredragande är ledamoten Anders Emanuelsson.

SLUTEN DEL

  1. Övriga frågor.
  2. Sammankomsten avslutas.

Anmälan krävs och sker här »

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Akademiens ledamöter
Revisorer