KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 7 oktober 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i – obs! ändrad lokal – hörsalen Beijing, Östasiatiska museet vid Tyghusplan på Skeppsholmen. (Om man tar buss 65 från Centralen (Vasagatan) kl 16.12 är man på plats 16.25.) Utomstående är inbjudna till öppna delen.  

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Förre ambassadören i Ankara, ledamoten Michael Sahlin redovisar sina tankar rörande ”Turkiet i fokus – Inrikespolitisk polarisering och ökad strategisk betydelse”.
 3. Årlig redovisning av avdelning VI ”Geopolitiken och NATO-frågan – Har Sveriges stra-tegiska läge verkligen förändrats?”
  Föredragande är ledamöterna Mats Bergquist och Tomas Bertelman

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Beslut om ledamotsavgift och ekonomisk ram för 2016.
 3. Information om platser för inval 2016.
 4. Information om årets belöningar och bidrag.
 5. Information om presidiets yttrande över utredningen ”Skärpt export av krigsmateriel” (SOU 2015:72)”.

PAUS (ca 18.00 – 18.20)

 1. KV21 – Inriktningsdiskussion
  Under akademisammankomsten den 9 september genomförde projektet KV21 ett spel som syftade till att exemplifiera Sveriges försvarsförmåga vid ett mycket begränsat mili-tärt angrepp på Gotland. Spelår var 2016. Vid denna sammankomst kommer akademiens ledamöter att ges möjlighet att diskutera projektets fortsatta arbete.
  Diskussionen leds av huvudprojektledaren Frank Rosenius.
 2. Sammankomsten avslutas

Anmälan krävs och sker här »

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Akademiens ledamöter
Revisorer