KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsändes digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolans mäss till ett pris av 100 kronor (erläggs kontant på plats). Anmälan sker på www.kkrva.se/anmalningsblankett »

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Ledamoten Mats Bergquist redogör för rapporten ”Finland, Sverige och NATO”.

  Bergquist, har jämte tre andra (varav de två kallade ledamöterna René Nyberg och Teija Tiilikainen) utvärderat möjliga effekter av ett finskt medlemskap i NATO. Uppdraget var ställt av finska utrikesministeriet.

 3. Föredrag av kallade ledamoten, konteramiral Jean Dufourcq. “Säkerhetspolitik ur ett franskt perspektiv”.

  Dufourcq är pensionerad från franska försvaret och har tidigare varit forskningschef vid NATO Defence College Rom. Han är en av Frankrikes mest kända strategiska tänkare. Tills nyligen var han redaktör för den kända tidskriften Revue défense nationale. En färsk bok från honom är: ”La relance stratégique de la France, Engagezvous!” (Den franska strategins återkomst. Engagera er!). Han är också redaktör för den geopolitiska nättidskriften La Vigie (Utkiken).

  Programpunkten genomförs på engelska

PAUS   (ca 17.50–18:10)

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas).
 2. Val av nya ledamöter (underlag bifogas).
 3. Kallande av ledamot. Förslag att kalla Sir Lawrence Freedman, UK som ledamot i akademien (underlag bifogas).
 4. Val av ämbetsmän m.fl. befattningshavare (underlag bifogas).
 5. Årsredovisning för Akademien inkl. Tibellska fonden och revisorernas berättelse.

  Akademisammankomsten föreslås besluta:

  • att fastställa resultaträkningen omslutande 6.283.761 kronor,
  • att fastställa balansräkningen omslutande 12.704.065 kronor,
  • att balansera årets resultat om 4.094.252 kronor jämte från föregående år balanserat resultat om 981.551 kronor jämte värdesäkringskapital om -30.133 kronor – inalles 5.045.670 kronor – i ny räkning,
  • att godkänna presidiets förvaltningsberättelse,
  • att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna, samt
  • att bevilja presidiet ansvarsfrihet för 2015.

 6. Årsredovisning för Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar och revisorernas berättelse.
  Enligt 15 § Föreskrifter för stiftelsen har akademisammankomsten att besluta om årsredovisningen ska godkännas i befintligt skick.
  Akademisammankomsten föreslås besluta:

  • att godkänna årsredovisningen för Lars och Astrid Albergers stiftelse, samt
  • att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.
 7. Övriga frågor.

 8. Sammankomsten avslutas.


Björn Anderson    
Ständig sekreterare

 

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer